Promo

Iskoristite turistički vaučer u hotelu „Vilina vlas“

OSNOVNE INFORMACIJE O VAUČERIMA

Javna ustanova Rehabilitacioni centar “Vilina vlas“ Višegrad nudi mogućnost korišćenja turističkih vaučera za ugostiteljske i zdravstvene usluge.
Turistički vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine i turizma na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom pojedinačno ili u aranžmanu u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova hrane i pića ili drugih fakultativnih usluga koje nisu sastavni dio aranžmana.

Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020. godine koristiti za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Turistički vaučer može se iskoristiti isključivo za plaćanje troškova  noćenje sa doručkom u minimalnim trajanju tri noćenja zaredom u korist jednog korisnika vaučera.

Turistički vaučer može se iskoristit isključivo  za plaćanje troškova  noćenje sa doručkom u minimalnim trajanju četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera.

Ukoliko  najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja (noćenje sa doručkom)  u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostitelјskih objekata za smještaj (zajednički turistički aranžman) , dužni su podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Turistički vaučer se može iskoristiti od 15. juna do 15. novembra 2020. godine samo kod ugostitelјa ili turističke agencije koji su upisani u Evidenciju ugostitelјa i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera. U slučaju da turistički aranžman osmišlјava i organizuje turistička agencija turistički vaučer se može iskoristiti u turističkoj agenciji.

 

KAKO SE PRIJAVITI ZA TURISTIČKI  VAUČER 

Pravo na turistički vaučer ima svaki građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava slјedeće uslove:

Za ostvarivanje prava na turistički vaučer građanin Republike Srpskre je dužan  podnijeti Prijavu za dodjelu turističkog  vaučera Ministarstvu trgovine i turizma:

Uz Prijavu  za vaučer potrebno je dostaviti dva dokumneta i to:

Rok za podnošenje prijavaza vaučere ističe sa danom 10.11.2020. godine.

NAPOMENA: Svi lični  podaci i podaci o rezevaciji  navedeni u Prijavi za  vaučer moraju biti tačni i istiniti.

Ukoliko  najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja (noćenje sa doručkom)  u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u jednom ili više ugostitelјskih objekata za smještaj ( zajednički turistički aranžman) , dužni su podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Za poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov sa sticanje svojstva korisnika vaučera, Prijavu za vaučer podnosi zakonski zastupnik, roditelј, odnosno staratelј.

Ukoliko je prijava za vaučer nepotpuna, odnosno dokumentacija uz prijavu nekompletna, podnosilac će se pozvati da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaciju u naknadno određenom roku.

Ministarstvo na odgovarajući način dostavlјa turistički vaučer korisniku vaučera , i to:

Ugostitelј je dužan da usluge smještaja (noćenje sa doručkom) pruži korisniku vaučera lično, u ugostitelјskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji i  koji posluje  van mjesta prebivališta korisnika vaučera. Ugostitelј uvidom u ličnu kartu ili pasoš  korisnika vaučera utvrđuje identitet korisnika vaučera.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa istim  se može plaćati samo usluga smještaja koja uklјučuje noćenje sa doručkom.

Ugostitelј, odnosno turistička agencija ( u slučaju da je turistička agencija organizovala smještaj u ime i za račun korisnika vaučera)   naplaćuju  korisniku vaučera uslugu smještaja (noćenje sa doručkom)  umanjenu za vrijednost vaučera.

Ugostitelј, odnosno turistička agencija  korisniku vaučera izdaje fiskalni, odnosno odgovarajući račun  za pružene usluge. Ukoliko ukupna cijena pružene usluge (noćenje sa doručkom)  prelazi iznos vaučera korisnik vaučera će  razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti  pružene usluge ( noćenje sa doručkom)  korisnik vaučera predaje vaučer ugostitelјu, kao način plaćanja, bez mogućnosti povrata razlike u cijeni.